תקנון מבצע הטבות לחורף 2020 – גרין ספייס , עוסק מורשה: 205970718 ( להלן: “החברה”), יוצאת במבצע עציצים לבית ולובי 3+1 במסגרתו היא מציעה ללקוחותיה להשתתף במבצע.

השתתפות במבצע היא בהתאם ובכפוף לכל התנאים וההוראות האמורים בתקנון זה להלן. 

 

1.פרשנות

1.1 .השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. 

2.1 .מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים ולהיפך. 

3.1 .כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה. 

 

2 .תקופת המבצע

1.2 .המבצע יחל ביום 25/03/2020 ויסתיים ביום 25/06/2020 בתום יום העסקים לפי שעות פעילות.

2.2 .על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת, ומכל סיבה, שהיא ללא הודעה מוקדמת, כפוף לדין.

 

3.תנאים להשתתפות

1.3 .מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד ההזמנה הינו תנאי להשתתפות במבצע. שמירת פרטי הלקוח והשימוש בהם הינם בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

 

4 .ההטבות הכלולות במבצע ותנאי המבצע:

1.4 .להלן פירוט ההטבות הכלולות במבצע נושא תקנון זה והוראות החלות לגביהן:

1.1.4. מבצע 3 + 1 על על העציצים בקטגורית > עציצים ללובי ולמשרד. על העציץ הזול מבניהם.

 

5 .תנאים כלליים

1.5 .ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה. מימוש ההטבות הכלולות במבצע (כולן או חלקן) תיחשב ותהווה קבלה והסכמה מצד הלקוח להוראות תקנון זה, על כל תנאיו.

2.5 .ההטבות הניתנות במסגרת המבצע (כולן או חלקן) אינן ניתנות להחזר, שינוי או המרה כלשהי. כמו כן, כל ההטבות הינן אישיות ללקוח המשתתף במבצע ולא ניתנות למכירה ו/או להעברה לצד שלישי.

3.5 .אין כפל מבצעים או הנחות. מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

4.5 .עלות התקנה + משלוח עד הבית, עבור הזמנה אחת היא כ 250 ש”ח

5.5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את המבצע ו/או לשנות את הוראות תקנון זה, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה ובכפוף לדין.

6.5 .הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.