הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. החברה –  גרין ספייס  ע”פ 205970718, בכתובת: אביגדור סטימצקי 8 תל אביב, 6780805.

2. האתר – אתר האינטרנט 
www.gspaced.com 

3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

5. לקוח – כל אדם העושה שימוש ו/או צופה באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

א. כללי

1. האתר משמש חנות אינטרנטית וחלון ראווה למכירת מוצרים לבית והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה /או על-ידי מי מטעמה.

2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: 
www.gspaced.com 

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר. הוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות.  גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על-פי הוראות התקנון בלבד. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך הוא מופנה לשני המינים כאחד.

4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, לרבות לאמור בכל דין, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה באתר על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה. על הלקוח להיכנס לאתר ולהתעדכן בתקנון בכל שימוש. 

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על-פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח (עד קניה של 999 ש”ח)

7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

12. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר (להלן ביחד: “המבצעים”) או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, כפוף להוראות הדין החל. 

13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

18. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

19. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו: 

ב. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (“החוק”), המאוחר מביניהם, ובמגבלות החוק לסוג המוצר, אופיו וככל שישתמשו בו , על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. ולהיפך, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. 

הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן מהאפשרויות הבאות :

(א) בדואר רשום לכתובת: אביגדור סטימצקי 8 תל אביב, תל-אביב 6780805

(ב) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך שירות לקוחות . info@gspaced.com 

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, מס’ הטלפון שלו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה/מספר חשבונית                                             

3. לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 (להלן: “אדם עם מוגבלות”) או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: “אזרח ותיק”) או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: “עולה חדש”) יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולהגבלותיו , לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

 3.1. ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. 

 3.2. ביטול עסקה על-ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על-ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול סכום בכפוף לחוק הגנת הצרכן. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן באחת מהאפשרויות הבאות :

(א) בדואר רשום לכתובת: אביגדור סטימצקי 8 תל אביב, תל-אביב 6780805 

(ב) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך שירות לקוחות . info@gspaced.com

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, מס’ הטלפון שלו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה/מספר חשבונית 

4. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לחשבון הלקוח (קרדיט) לרכישה באתר, בהתאם לבחירת הלקוח במסגרת הליך ביטול העסקה. ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).

5. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, על ביטול העסקאות הבאות יחול האמור להלן:

  5.1.   ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס “דיירקט”/”קרדיט” – לקוח אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס “דיירקט”/”קרדיט”, אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה. בנוסף במקרה זה ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי לרכישה באתר (קרדיט) במקום ההחזר הכספי.

 6. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה ו/או לדחות את בקשת ביטול העסקה, , בשל שערך המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

7. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר אליה נלוותה הטבה נוסף על המוצר שנרכש (לדוגמא, מוצר נוסף במתנה, מוצר נוסף בהנחה וכיו”ב), יחולו על ביטול עסקה זו הוראות פרק זה וההחזר הכספי ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר קבלת ההטבה.

8. אופן החלפת/החזרת מוצרים בעת ביטול עסקה – קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחליף או להחזיר את המוצרים שהוזמנו דרך האתר לאחר ביטול עסקה – 

(א) באמצעות שליחת המוצר חזרה לחברה. 

(ב) באמצעות חברת השליחות / שליחי החברה בעלות של 200 ש”ח : כולל פריטים שבירים

 למידע נוסף בקרו בעמוד “החלפות והחזרות“, 
לחצו כאן.

9. אם בשל חוסר במלאי, יוזמנו מוצרים/פריטים שלא ימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, וישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי. אם הלקוח שילם בכרטיס מסוג “דיירקט”/”קרדיט” יחול על ביטול העסקה האמור בסעיף 5 לעיל. בכל מקרה לא יינתן ללקוח פיצוי כלשהו על מוצר שהוזמן ולא הגיע מכל סיבה שהיא. 

10. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

11. לא ניתן להחזיר פריט שאריזתו נפתחה.

ג. אספקה ומשלוחים

אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית על-ידי חברה או שירות שליחויות של חברת שליחויות, בתוספת דמי משלוח או באמצעות איסוף עצמי (חינם) מצפון ת”א. 

לפרטים מלאים בנושא אספקה ומשלוחים בקרו בעמוד “משלוחים“, 
לחצו כאן.

שיטות משלוח:

שיטת המשלוח

החבילה תגיע אל…

זמן הגעה:

שליח עד הבית*

גוש דן:

תל אביב, ראשון לציון, בת ים, חולון,גבעתיים,רמת גן,בני ברק, פתח תקווה
אזור,אור יהודה, גבעת שמואל ,קריית אונו, יהוד רמלה, לוד, ראש העין, נס ציונה
הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, רחובות, רעננה, כפר סבא, נתניה.

עד 3 ימי עסקים

איסוף עצמי מת”א

צפון ת”א כתובת תתקבל במייל ההזמנה

עד 4 ימי עסקים

שליח עד הבית*

איזור הדרום:

אופקים,אילת,אשדוד,אשקלון,באר שבע, דימונה,נתיבות,ערד,

קריית גתקריית מלאכי,רהט,שדרות

איזור הצפון: 

בית שאן,חצור הגלילית,טבריה,טמרה,יקנעם עילית,

כרמיאל, מגדל העמק, מעלות תרשיחא, נוף הגליל, נהריה, נצרת, סח’נין, עראבה, 
עכו, עפולה, צפת, קריית שמונה, ראש פינה, שפרעם

עד 5 ימי עסקים

 

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

שליח עד הבית |

בקנייה  עד 999 ש”ח (כולל), עלות השליחות: 50 ש”ח.

בקנייה  עד 999 ש”ח (כולל), לאיזור צפון דרום עלות השליחות: 70 ש”ח.

בקנייה מעל 1000 ש”ח – חינם! 

* איסוף עצמי מצפון ת”א  – חינם!

שליח עד הבית

השליח ייצור עמכם קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן 20:00-8:00, על כן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה (למשל: כתובת מקום העבודה). 

מוצרים שבירים:

האתר מציע מוצרים המסווגים כ”פריט שביר”, ולכן שיטת האספקה של מוצרים אלה תהיה באמצעות שליח עד הבית או באמצעות איסוף עצמי מת”א.

ד. שמירה על סודיות; אבטחת מידע

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת חשבונית און ליין מבית ריווחית, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. ריווחית עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. 

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר המפעילים את האתר ו/או החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה ו/או  אצל מי מספקיה.

ה.מבצעים והטבות

1. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש הנחה/בהטבה, הסכום שיוחזר, בכל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.

2. מידע נוסף אודות מבצעים עדכניים יכול ויפורסם בדף מבצעים